Generalforsamlingsreferat | Naturlig Form


Seneste generalforsamlingsreferat

Referat af ordinær generalforsamling den. 15 marts 2023 i Naturlig Form


Den 15. marts 2023 afholdtes ordinær generalforsamling i Naturlig Form Starup/Tofterup, CVR nr. 41 80 63 38 for regnskabsåret 2022 med følgende dagsorden:

1.Valg af dirigent

2.Valg af stemmetæller

3.Formandens årsberetning

4.Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse

5.Indkomne forslag

6.Valg af bestyrelse og suppleant

7.Valg af revisor

8.Eventuelt

 

Ad 1. Bestyrelsen foreslog Mikkel Hansen Ottosen som dirigent og Jens Hansen som referent. Dette blev vedtaget. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidig varslet og beslutningsdygtig.

Ad 2. Der blev besluttet at der vælges stemmetæller hvis det var nødvendigt.

Ad 3. Formand Søren Lund Mortensen fremlagde årsberetning (vedhæftet). Denne blev enstemmigt godkendt.

Ad 4. Regnskabet blev fremlagt af Rasmus Bornhøft og det udviste et resultat på  20.956 kr. for regnskabsåret 2022. Egenkapitalen udgjorde 247.714 kr. pr. 31. december 2022. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 5. Der var ingen indkomne forslag

Ad 6. Rasmus Bornhøft blev genvalgt uden modkandidat.

Marlene Christensen blev foreslået og valgt ind i bestyrelsen

Tove Olsen blev valgt som suppleant nr. 1 suppleant nr. 2 findes ved næste bestyrelsesmøde

Ad 7. Til revisor genvalgtes Holer Grumme Nielsen.

Ad 8. Henning Secher spørger ind til adgangs låsesystem, om hvordan det kommer til og virke ind til Naturlig Form. Når Natur Huset er færdig bygget, vil hovedindgang være åbent om dagen, motionscenter får egen dør. Flere mulige låsesystemer blev drøfte, som der arbejdes videre med. Henning Secher fortalte om Natur Huset byggeplaner.
Natur Huset forslår udvidet bestyrelse i Natur Huset, 5 i bestyrelse og 2 suppleanter.
Formanden takkede for fremmøde til årets generalforsamling i Naturlig Form.

Generalforsamlingen hævet.


Tidligere års generalforsamlingsreferat


2022


2021Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk