Medlemsbetingelser | Naturlig Form


MEDLEMSBETINGELSER

1. GENERELT


Følgende medlemsbetingelser er gældende for medlemskaber hos Naturlig Form, Jernbaneallé 1, Tofterup, 7200 Grindsted, CVR-nr.DK41806338

Naturlig Form omtales herefter som NF.
 

2. MEDLEMSKAB AF NATURLIG FORM


2.1. VILKÅR FOR OPRETTELSE AF MEDLEMSKAB

Ved oprettelsen af medlemskabet skal medlemmet oplyse sit navn, adresse, e-mail, dansk telefonnummer og CPR-nummer. Det er medlemmets ansvar, at NF til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.

2.2. MEDLEMSKABSTYPER

Et medlemskab er personligt og må ikke benyttes af andre end medlemmet. Medlemskabet giver medlemmet adgang til at benytte det udstyr og services, der er omfattet af medlemskabstypen. Medlemskabet kan benyttes fra den aftalte startdato, som fremgår af købskvitteringen.

2.3 UMYNDIGE OG ALDERSKRAV

Hvis Medlemmet er under 18 år eller umyndiggjort, skal medlemmet for at oprette et medlemskab møde fysisk op med sin forældre eller værge. I forbindelse med indmeldelse i NF skal begge parter medbringe gyldigt billede-legitimation. Værgen indestår for, at den mindreårige overholder disse Medlemsbetingelser og hæfter for ethvert krav, som NF måtte have mod medlemmet i medfør af medlemskabet og disse Medlemsbetingelser. Minimumsalderen for at træne i NF, uanset samtykke fra værge, er 15 år. NF forbeholder sig retten uden varsel til at justere denne aldersgrænse nedad.

2.4 PAUSE

Medlemmet kan sætte sit medlemskab på pause mod betaling af gebyr, jf. NF’s prisside. Medlemmet kan dog ikke sætte sit medlemskab på pause, når det er købt til kampagnepris eller i en eventuel bindingsperiode på medlemskabet. Pausering af medlemskab ophæves ved årsskifte, og overdrages ikke til et nyt år.
 

3. BRUG AF MEDLEMSKAB/CENTER


3.1.  HUSETS REGLER

Medlemmet er forpligtet til løbende at gøre sig bekendt med og til enhver tid følge de gældende Husets Regler. Medlemmets overtrædelse af Husets Regler udgør en misligholdelse af medlemskabet og Medlemsbetingelserne og kan medføre bortvisning, opsigelse eller ophævelse af medlemskab, pålægges af gebyr samt udelukkelse (blacklisting) af medlemmet fra medlemskab i NF. NF forbeholder sig retten til at foretage en politianmeldelse ved overtrædelse af Husets Regler

3.2. MEDLEMSKORT/ADGANG

Medlemmet skal benytte medlemskort for at få adgang til NF's center. Medlemskort er personligt og må ikke bruges af andre. Medlemskort skal altid medbringes og indlæses før træning påbegyndes.

Medlemmet er ansvarligt for at opbevare medlemskort forsvarligt og på en sådan måde, at det ikke beskadiges, bortkommer eller bliver misbrugt af andre; f.eks. til uretmæssig adgang. Ved bortkomst eller mistanke om misbrug skal NF informeres straks, også skriftligt. Det påhviler medlemmet at kunne dokumentere, at medlemskort er meldt bortkommet til NF, hvis der senere opstår tvivl om dette. For at få udleveret et fysisk medlemskort skal medlemmet møde op i NF i bemandingstiden. NF kan også anvise en alternativ udleveringsmetode. Ved udlevering af medlemskortet i center skal medlemmet medbringe gyldig billede-legitimation. Der betales et depositum på medlemskort ved 3-6 måneder. Pris på gebyr kan ses på hjemmesiden: www.naturligform.dk. Efter endt medlemskab afleveres medlemskortet inden for 14 dage for at få udbetalt depositum. Efter de 14 dage frafalder udbetaling på depositum. Medlemmet er ansvarligt for at aftale aflevering af medlemskort. Hvis det fysiske medlemskort beskadiges eller bortkommer, skal dette straks meddeles til NF, som vil udstede et nyt medlemskort mod et gebyr.

3.3. PROGRAMLÆGNING

Når Medlemmet har et medlemskab i NF, medfølger der automatisk programlægning ved køb af 1 år. Ved køb af 3 måneder eller 6 måneder kan programlægning tilkøbes. Se priser på NF’s hjemmeside.

3.4. VÆRDIGENSTANDE OG TINGSSKADE

NF anbefaler, at særligt værdifulde genstande (fx kontanter, ure, smykker, punge, tasker m.v.) ikke medbringes til træning og ikke opbevares i omklædning eller de opbevaringsmuligheder der står til rådighed. NF bærer ikke noget ansvar for tab på grund af bortkomst, tyveri eller tingsskade, der indtræffer i NF's center.

3.5. HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE

Al træning sker på eget ansvar. Medlemmet er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos NF, ligesom medlemmet er ansvarlig for at have modtaget nødvendig instruktion for at udføre aktiviteter korrekt og forsvarligt. NF bærer ikke ansvaret for eventuelle personskader som følge af manglende overholdelse af foranstående eller ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder i øvrigt. NF forbeholder sig retten til at spørge indtil lægetjek ved medlemmer over 60 år. Dette sker af sikkerhedsmæssige årsager.

3.6. BRUG AF CENTRE TIL AT UDBYDE PERSONLIG TRÆNING, KOSTVEJLEDNING M.V.

Der må ikke udøves kommerciel virksomhed i NF, såsom træningsvejledning, personlig træning eller kostvejledning af andre eller anden virksomhed uden NF’s forudgående skriftlige tilladelse.

3.7. FILM- OG FOTOOPTAGELSER

Det er ikke tilladt at benytte NF’s lokaler til optagelse af film (levende billeder) og/eller fotos med henblik på kommercielt brug uden en forudgående skriftlig aftale med NF’s bestyrelse. Det er ikke uden samtykke tilladt at optage film (levende billeder) eller tage fotos af andre i NF eller lave opslag heraf på online-media.
 

4. BETALING


Medlemmet skal betale fulde beløb af hhv. 3,6 eller 12 måneder via. Mobilepay eller kontooverførsel. Medlemmet betaler gebyr på medlemskort ved betaling på 3 og 6 mdr, dog ikke på 12 mdr. Dette er i henhold til NF’s til enhver tid gældende priser. Priserne kan ses på hjemmesiden: www.naturligform.dk

Medlemskab er gældende fra dd. og antal mdr frem som svarende til ovenstående.

4.1. MANGLENDE ELLER FOR SEN BETALING

Medlemmet kan ikke træne, bruge sit medlemskort eller ændre på medlemskabet, hvis medlemskabet er blokeret, før det fulde udestående er betalt til NF, og der er fremvist dokumentation herfor.

5. OPSIGELSE, OPHÆVELSE M.V


Medlemmer i NF betaler for bindende perioder, derfor er det ikke muligt at opsige sit medlemskab. Dog er det muligt ved særlige forhold at sætte medlemskab på pause, ved henvendelse til bestyrelsen.

5.1. NF’s OPSIGELSE

NF kan til enhver tid opsige medlemmets medlemskab med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Hvis NF fx opsiger medlemmets medlemskab den 15. maj, ophører medlemskabet således den 30. juni.

5.2. NF’s OPHÆVELSE M.V

NF har ret til at ophæve medlemmets medlemskab, hvis medlemmet væsentligt misligholder sine forpligtelser over for NF. For sen eller manglende betaling af et skyldigt beløb, (medvirken til) misbrug af medlemskort eller loginoplysninger, doping eller væsentlig misligholdelse af Husets Regler udgør altid væsentlig misligholdelse. NF kan desuden sanktionere medlemmet som anført i Husets Regler; herunder i form af bortvisning, udelukkelse, politianmeldelse m.v.
 

6. DOPING


NF samarbejder med Anti Doping Danmark (ADD). Medlemmet er forpligtet til at lade sig teste for doping, hvis det forlanges af en repræsentant for ADD. Hvis medlemmet modsætter sig dette, vil det blive betragtet som en positiv test. En positiv test medfører, at NF kan ophæve medlemskabet og bortvise medlemmet med øjeblikkelig virkning, jf. pkt. 5.1.

En eventuel positiv dopingtest vil medføre udelukkelse på mindst 2 år fra alle fitness/motionscentre i Danmark, der samarbejder med ADD.

Et medlems besiddelse, brug, salg eller overdragelse af dopingmidler, besiddelse af dopingmidler med henblik på overdragelse til andre, samt tilskyndelse eller medvirken til, at en person anvender doping, er forbudt og vil blive anmeldt til politiet.
 

7. BEHANDLING AF PERSONDATA


Det er vigtigt i NF, at medlemmet er tryg og derfor anvender vi dine persondata efter gældende regler og lovgivning. Vi indsamler og behandler dine oplysninger på en ansvarlig måde og med respekt for dit privatliv.
 

8. KLAGEADGANG


Hvis Medlemmet vil klage over sit køb af medlemskab, skal medlemmet henvende sig til NF-bestyrelse via telf: 25 33 26 77 eller mail: formand@naturligform.dk
 

9. ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING


9.1.

Medmindre andet er anført i Medlemsbetingelserne (herunder Husets Regler), er parterne ansvarlige over for hinanden i henhold til dansk rets almindelige regler. NF er dog ikke ansvarlig for tab og skade, der skyldes simpel uagtsomhed, ligesom NF ikke er ansvarlig for indirekte tab.

9.2.

Medlemmet er ikke berettiget til at rejse krav om erstatning eller kompensation, hvis medlemmets muligheder for at benytte NF er nedsat som følge af istandsættelses- eller vedligeholdelsesarbejder, skader/beskadigelse, reparationer, rengøring, sundhedsmæssige eller hygiejnemæssige tiltag eller andre driftsmæssige handlinger igangsat af NF. Hvis Medlemmets muligheder for at benytte NF imidlertid er væsentligt nedsat i 14 sammenhængende dage i denne forbindelse, har medlemmet dog ret til en forholdsmæssig reduktion i prisen for sit medlemskab for den pågældende periode. Medlemmet bedes i sådanne tilfælde kontakte NF bestyrelse.Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk